MAD DOG GAMES, LLC

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego ("Licencja") to umowa między użytkownikiem a firmą Mad Dog Games, LLC. («Mad Dog Games»). Niniejsza licencja reguluje korzystanie przez użytkownika z gry i wszelkiej dokumentacji z tym związanej, a także z aktualizacji i ulepszenia, które zastępują lub uzupełniają grę pod każdym względem i nie są rozpowszechniane na podstawie oddzielnej licencji (określana dalej łącznie jako "Gra"). Ta Gra jest udostępniana użytkownikowi na licencji, nie na sprzedaż.

INSTALUJĄC LUB UŻYWAJĄC GRY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI, I ZGADZA SIĘ, ŻE LICENCJA JEST DLA UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZKOWA. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Licencji, nie instaluje ani nie korzysta z Gry.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej Licencji w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług online i offline oznacza akceptację zmian w niniejszej Licencji przez użytkownika.

 1. Przyznanie ograniczonej licencji i warunki użytkowania.

  A. Przyznanie. Przez ten zakup użytkownik zdobywa, a Mad Dog Games przyzna użytkownikowi ograniczonej niewyłącznej licencji na zainstalowanie i używanie Gry w celach niekomercyjnych na jednym autoryzowanym urządzeniu wyłącznie zgodnie z niniejszą Licencją. Prawa nabyte przez użytkownika są zależne od przestrzegania niniejszej Licencji. Jakiekolwiek użycie komercyjne jest zabronione. Wyraźnie zabronione jest użytkownikowi udzielać sublicencji, wydzierżawiać, przenosić ani w żaden inny sposób rozpowszechniać Gry ani praw do korzystania z Gry. Okres ważności Licencji użytkownika rozpoczyna się w dniu, w którym użytkownik zainstaluje lub w inny sposób korzysta z Gry, a kończy się wraz z całkowitym usunięciem Gry lub w przypadku wypowiedzenia niniejszej Licencji przez Mad Dog Games, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  B. Dodatkowe ograniczenia. Prawo użytkownika do korzystania z Gry jest ograniczone przez licencję określoną powyżej, a użytkownik nie ma prawa w inny sposób kopiować, wyświetlać, próbować uszkadzać, rozpowszechniać, powielać, publikować, modyfikować, przenosić, tworzyć dzieł z Gry lub któregokolwiek z jej składników lub korzystać z Gry lub któregokolwiek z jej składników, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Mad Dog Games. Jeśli użytkownik nie posiada wyraźnego zezwolenia od Mad Dog Games, nie może umieszczać kopii Gry w sieci, z której może korzystać kilku użytkowników. Zabronione jest użytkownikowi przesyłanie Gry do sieci, w której kilku użytkowników może ją pobrać. Nie wolno użytkownikowi usuwać ani zmieniać znaków towarowych lub logo Mad Dog Games, a także żadnych uwag prawnych zawartych w grze lub obiektów z nimi związanych. Prawo użytkownika do korzystania z Gry jest również uzależnione od akceptacji wszelkich obowiązujących warunków umów, które użytkownik zawiera ze stronami trzecimi podczas korzystania z Gry.

  C. Zachowanie praw. . Użytkownikowi została udzielona licencja na Grę, i prawa użytkownika są objęte tą Licencją. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Mad Dog Games zastrzega sobie wszelkie prawa, własność i zainteresowania w Grze (w tym wszystkie postacie, fabuły, obrazy, zdjęcia, animacje, wideo, muzykę, tekst), a także wszystkie powiązane prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do niej. Niniejsza Licencja jest ograniczona przez prawa własności intelektualnej do Mad Dog Games i jej licencjodawców w Grze i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów ani własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, użytkownik nie może w żaden sposób dekompilować, dezasemblować Gry ani żadnego z jej komponentów, ani odwrócić inżynierię Gry ani żadnego z jej elementów. Użytkownik nie może usuwać, zmieniać ani ukrywać żadnych danych identyfikacyjnych produktu, informacji o prawach autorskich ani innych praw własności intelektualnej w Grze. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone przez Mad Dog Games.

  D. Dostęp. Użytkownik musi udostępnić na własny koszt sprzęt, połączenia internetowe lub urządzenia i / lub plany taryfowe w celu uzyskania dostępu do tej Gry i korzystania z niej. Mad Dog Games nie gwarantuje, że ta Gra może być dostępna na wszystkich urządzeniach lub zgodnie ze wszystkimi planami taryfowymi. Mad Dog Games nie gwarantuje, że ta gra będzie dostępna we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z tej Gry, dostawca może pobierać opłaty za wymianę danych i / lub inny dostęp do Internetu. Użytkownik skonsultuje się ze swoim dostawcą, aby dowiedzieć się, czy taka płatność dotyczy użytkownika. UŻYTKOWNIK JEST OSOBIŚCIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY, KTÓRE PONIESIE ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO TEJ GRY ZE SWOJEGO URZĄDZENIA.

  E. Aktualizacje aplikacji. Użytkownik zgadza się, że gra może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, ulepszenia i dodatkowe funkcje, które Mad Dog Games uzna za rozsądne, korzystne dla użytkownika i / lub uzasadnione koniecznością. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie zobowiązania Mad Dog Games do wspierania poprzednich wersji mogą zostać wypowiedziane, jeśli pojawią się aktualizacje, ulepszenia i / lub dodatkowe funkcje. Niniejsza Licencja dotyczy wszelkich aktualizacji, ulepszeń i / lub dodatkowych funkcji, które nie są objęte oddzielną licencją lub inną umową.

 2. Zgoda na wykorzystanie danych.

  W celu ułatwienia wsparcia, rozwoju i ulepszania produktu, a także świadczenia innych usług, użytkownik zgadza się, że Mad Dog Games może wykorzystywać technologie analityczne do gromadzenia, używania, przechowywania i przesyłania informacji technicznych (na przykład typ urządzenia, identyfikator użytkownika, imię użytkownika, adres IP użytkownika, geolokalizacje, system operacyjny, ograniczony do stopnia, w jakim dane są niezbędne do działania Gry), a także informacje związane z procesem gry, które wynikają z Twojego doświadczenia w grach.

  Mad Dog Games działa w kilku krajach. Dane osobowe gromadzone lub przesyłane przez użytkownika za pomocą Gry mogą być przesyłane i przechowywane na urządzeniach i serwerach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika. Sprzęt i serwery, które przechowują i przetwarzają dane użytkownika, mogą być własnością osób trzecich i wykorzystane przez osoby trzecie, z którymi Mad Dog Games zawarła umowę na otrzymywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, firma Mad Dog Games i wyznaczone przez nie strony trzecie mogą dalej przesyłać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika na urządzeniach i serwerach znajdujących się w innych krajach. Użytkownik powinien wiedzieć, że przepisy dotyczące ochrony danych w innych krajach mogą się różnić od przepisów dotyczących ochrony danych w kraju zamieszkania użytkownika. Przesyłając swoje dane osobowe przez grę, użytkownik zgadza się na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w tej części.

 3. Zgoda na publiczne wyświetlanie danych

  Jeśli użytkownik uczestniczy w usługach online, takich jak gry online lub pobieranie i przesyłanie treści, Mad Dog Games mogą gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, transmitować i publicznie wyświetlać statystyki związane z grą (w tym wyniki, oceny i osiągnięcia).

 4. Wypowiedzenie.

  Niniejsza Licencja jest ważna do momentu wypowiedzenia. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Licencji zostaną rozwiązane natychmiast i automatycznie bez powiadomienia ze strony Mad Dog Games, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać jakiekolwiek postanowień oraz warunków niniejszej Licencji. Natychmiast po wypowiedzeniu, użytkownik musi przerwać korzystanie z Gry w jakikolwiek sposób i zniszczyć wszystkie kopie Gry, które są w posiadaniu użytkownika lub pod kontrolą użytkownika. Wypowiedzenie nie ogranicza żadnych innych praw ani środków ochrony prawnej Mad Dog Games według prawa albo prawem sprawiedliwości. Części 1 (E), 2-10 oraz wszelkie Dodatkowe warunki niniejszej Licencji obowiązują po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej Licencji z dowolnego powodu.

 5. Zrzeczenie się gwarancji.

  W PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, GRA PRZEKAZANA UŻYTKOWNIKOWI W TRYBIE "TAK, JAK JEST", Z WSZELKIMI WADAMI, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, BEZ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ALBO PORĘCZYCIELSTW, UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z GRY NA SWÓJ STRACH I SWOJE RYZYKO. CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, I WYDAJNOŚCIĄ SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. MAD DOG GAMES I LICENCJODAWCY MAD DOG GAMES (ZBIORCZO OKREŚLANE JAKO «MAD DOG GAMES» DLA CELÓW NINIEJSZEJ CZĘŚCI ORAZ CZĘŚCI 6) NIE UDZIELA I NINIEJSZYM ODMAWIAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJĄ WARUNKÓW NIEPRZERWANEGO KORZYSTANIA, WARTOŚCI KOMERCYJNEJ, JAKOŚCI ZADOWALAJĄCEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW PATENTOWYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ORAZ GWARANCJE (JEŻELI WYSTĘPUJĄ), WYNIKAJĄCE Z PROCESU POSTĘPOWANIA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. MAD DOG GAMES NIE GWARANTUJE NIEMOŻLIWOŚCI ZAKŁÓCEŃ DLA PRZYJEMNOŚCI Z GRY, NIE GWARANTUJE, ŻE GRA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE KORZYSTANIE Z GRY BĘDZIE CIĄGŁE LUB BEZ ZAKŁÓCEŃ, ŻE GRA BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAĆ LUB BYĆ ZGODNA Z INNA APLIKACJA, ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY W GRZE BĘDĄ POPRAWIANE, LUB ŻE GRA BĘDZIE DOSTĘPNA DO POWTÓRNYCH INSTALACJI DO TEGO SAMEGO LUB KILKU INNYCH URZĄDZEŃ. ŻADNE USTNE LUB PISEMNE WSKAZÓWKI DOSTARCZANE PRZEZ MAD DOG GAMES ANI KAŻDYM UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM NIE STANOWIĄ PRECEDENS GWARANCJI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA KONSUMENTA, DLATEGO, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

 6. Ograniczenie odpowiedzialności.

  W PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W ŻADNYM WYPADKU MAD DOG GAMES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE FIZYCZNE, SZKODY, UTRACONE ZYSKI, KOSZTY ZA WYMIANĘ TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ DANYCH, REPUTACJI, PRZERWY W PRACY, AWARII I USZKODZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ, LUB JAKIEKOLWIEK INNE FORMY BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, RZECZYWISTYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD, CZY SZKODY KARNE, WYWOŁANE PRZEZ PODSTAWY ROSZCZEŃ, POWSTAJĄCE Z TEJ LICENCJI LUB GRY, LUB POWIĄZANE Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ LUB GRĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POJAWIAJĄ SIĘ TAKIE PODSTAWY WSKUTEK ŁAMANIA PRAWA (W TYM ZANIEDBANIE), UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OSTRZEGŁA FIRMA MAD DOG GAMES O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD CZY NIE. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH BRAK OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, FIZYCZNE OBRAŻENIA, WPROWADZENIE W BŁĄD, LUB OKREŚLONE ZAMIERZONE ALBO BEZPRAWNE DZIAŁANIA, ALBO NARUSZENIE POSZCZEGÓLNYCH NORM PRAWNYCH LUB OGRANICZENIE ODZYSKU ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, DLATEGO NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność firmy Mad Dog Games za wszystkie szkody (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące prawo) nie może przekroczyć kwoty faktycznie zapłaconej za Grę

 7. Zastrzeżenie i zrzeczenie się gwarancji są niezbędne dla warunków niniejszej Licencji. Zgadzasz się, że warunki niniejszej Licencji ograniczające odpowiedzialność są podstawowymi warunkami niniejszej Licencji.

 8. Rozdzielność i zachowanie mocy prawnej.

  Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest niezgodne z prawem lub nieważne zgodnie z obowiązującym prawem, pozostała część tego postanowienia musi zostać zmieniona tak, aby zbliżyć się do pierwotnego stanu, a wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Licencji będą w dalszym ciągu w pełni skuteczne.

 9. Prawo właściwe.

  Niniejsza Licencja i / lub korzystanie z Gry podlega prawu stanu Floryda.

 10. Pełne porozumienie.

  Niniejsza Licencja stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a Mad Dog Games w stosunku do Gry i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoległe umowy dotyczące tego przedmiotu. Żadne zmiany ani dodatki do tej Licencji nie będą wiążące, chyba że zostaną wykonane na piśmie i podpisane przez Mad Dog Games.